วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ส่งเสริมงานอนามัย ใฝ่คุณธรรม
นำการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต