วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
  “3 ดี 3 เด่น 3 เน้น สู่อาเซียน
            วินัยดี คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ  
            โภชนาการดี  สุขภาพเด่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
            คอมพิวเตอร์ดี ระบบดูแลเด่น เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม”
ปรัชญา
ปรัชญา  “การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”  การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง ผู้ที่มีการศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น