กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวประภัสสร พันชะฎา
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวนิภาพร ไปดี
ครู คศ.2

นายถาวร โสมโมรา
ครู คศ.2

นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์สอน
ครู คศ.1

นายวีรยุทธ์ พงศ์เกื้อ
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีชัด คงคืน
ครู คศ.1