ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 57 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรีฯและ ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าว่ายน้ำ

16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

18 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้น ป.1- ป.6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล(ทุกคน) วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-11.00 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1- ป.6 (ทุกคน) วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.
27 พ.ค. 57 ถึง 28 พ.ค. 57 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ป.6

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูอำภา
30 พ.ค. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูวันเพ็ญ บุญนัดดา
31 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ผู้อำนวยการและคณะบริหาร
02 มิ.ย. 57 อบรมค่ายคุณธรรมอนุบาล 3 ขวบ อนุบาล 1

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูกนกทิพย์
03 มิ.ย. 57 อบรมค่ายคุณธรรมอนุบาล 2 และ ป.1

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูกนกทิพย์
04 มิ.ย. 57 ถึง 05 มิ.ย. 57 อบรมค่ายคุณธรรม ป.5-6
วัดผาสุกมณีจักร ครูทิพรัตน์
04 มิ.ย. 57 อบรมค่ายคุณธรรม ป.4

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะครู ป.4
11 มิ.ย. 57 กิจกรรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูพวงบุปผา
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูวรรณิดา
16 มิ.ย. 57 ถึง 17 มิ.ย. 57 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ป.5
ห้องประชุม 1 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูทิชากร
23 มิ.ย. 57 ถึง 24 มิ.ย. 57 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ป.4
ห้องประชุม 1 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูบัวลิน
23 มิ.ย. 57 นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 1 (ติดตามการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้)

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร หัวหน้าสาย
24 มิ.ย. 57 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันไข้เลือดออก
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูอำภา/ครูชัด/ครุพัชมน
24 มิ.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 57 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน

บ้าน/ที่พัก/คอนโด ครูทิชากร
01 ก.ค. 57 วันสถาปนาลูกเสือ พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูทิวากร
10 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วัดผาสุกมณีจักร ครูวรรณิดา
25 ก.ค. 57 วันภาาาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูประไพ
25 ก.ค. 57 ถึง 29 ก.ค. 57 สัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูประไพ
11 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูวันเพ็ญ บุญนัดดา
13 ธ.ค. 57 การแข่งขันเทควันโด The 1st Phasuk Taekwondo Championship 2014 ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การแข่งขันนาฏศิลป์(ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส) ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
31 ม.ค. 58 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558

06 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1

09 มี.ค. 58 ถึง 11 มี.ค. 58 สอบไล่ ปลายปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.1-ป.6

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
12 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6

15 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6

23 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ป.2-ป.6

31 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบและรับผลการเรียน ชั้น ป.1-ป.6

01 พ.ค. 58 รับเงินเรียนฟรี/หนังสือ/แบบเรียน/ซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน

14 พ.ค. 58 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2558

17 ธ.ค. 58 ถึง 19 ธ.ค. 58 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
29 ธ.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
08 ม.ค. 59 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2559
13 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็นเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
27 ก.พ. 59 การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร งานวิชาการ
27 ก.พ. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1
06 มี.ค. 59 ถึง 10 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครู
26 ก.ค. 59 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Day Camp)
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันอาเซียน
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
16 ธ.ค. 59 ถึง 17 ธ.ค. 59 งานศิปลหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง
จ.จันทบุรี
19 ธ.ค. 59 ถึง 21 ธ.ค. 59 ลูกเสือเข้าค่ายที่ จ.ราชบุรี
04 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-Net
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
23 ก.พ. 60 ประเมินการอ่านเขียน ชั้น ป.1-2
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร งานวิชาการ
24 ก.พ. 60 ประเมินการอ่านเขียน ชั้น ป.3-4
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร งานวิชาการ
27 ก.พ. 60 การสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,4,5
         การสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2 สอบวิชา ภาษาไทย    ชั้น ป.4-5 สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
08 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร งานวิชาการ
09 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 นักเรียนสอบปลายภาค
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร งานวิชาการ
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
29 มิ.ย. 60 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี
ลานโดม ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร
07 ก.ค. 60 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
21 ก.ค. 60 English day camp
27 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
03 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
08 ส.ค. 60 อาเซียนเดย์
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
16 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
24 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ค่ายบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
03 ก.พ. 61 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-Net
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร