ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 150) 04 ม.ค. 61
วารสารผาสุกมณีจักร (อ่าน 322) 22 มิ.ย. 60
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 312) 27 เม.ย. 60
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 250) 27 เม.ย. 60
รายงานผลการสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 209) 27 เม.ย. 60
สรุปรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปี 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 316) 12 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 844) 11 ม.ค. 60
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา (อ่าน 345) 09 ส.ค. 59
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 401) 05 ส.ค. 59
หนังสือจัดสรรงบประมาณปี59 (อ่าน 344) 05 ส.ค. 59
ตารางการแสดงจัดสรรงบประมาณวางท่อระบายน้ำ งบกลาง (อ่าน 345) 05 ส.ค. 59
แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 378) 05 ส.ค. 59
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 580) 25 พ.ค. 59
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 385) 16 พ.ค. 59
รายงานผลการสอบ NT ปี 2558 (อ่าน 366) 16 พ.ค. 59
รายงานผลการสอบข้อสอบกลาง ปี 2558 (อ่าน 383) 16 พ.ค. 59
SAR ปีการศึกษา 2558 : ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปี 58 (อ่าน 371) 16 พ.ค. 59
SAR ปีการศึกษา 2558 : ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2558 (อ่าน 359) 16 พ.ค. 59
SAR ปีการศึกษา 2558 : ผลปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 338) 16 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1207) 25 ม.ค. 59
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร (อ่าน 972) 02 ต.ค. 58
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปี 2557) โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 916) 28 เม.ย. 58
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 846) 28 เม.ย. 58
รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 888) 28 เม.ย. 58
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จังหวัดนนทบุรี (อ่าน 4734) 04 พ.ย. 57