คณะผู้บริหาร

นางสาวสมจิตร รอดเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรทิพย์ ศรีสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0868055023
อีเมล์ : porntip.0868055023@gmail.com