วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี
กีฬาเด่น เน้นความพอเพียง เคียงคู่ชุมชน
 

ปรัชญา
การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต