วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีความสุข  ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต