พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
      1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5, 6 และ 7   ในเขตบริการ ดังนี้
              ตำบลบางพูด   หมู่ที่ 8 , 9 ,  ถนนบอนด์สตรีท, ถนนป๊อปปูล่า , ถนนป๊อปปูล่า 5 , 6     
              ตำบลบ้านใหม่  หมู่ที่ 6 , ถนนป๊อปปูล่า ,  ถนนป๊อปปูล่า
      2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
      3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
      4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
      5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
      6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
เป้าหมาย
1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการ และลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล