ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร โดยใช้ แบบฝึกทักษะการเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.42 KB 103034
>SAR ปีการศึกษา 2563 121670
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.64 KB 121665
รายงานผลการประเมิน สมศ.รอบ 4 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.08 KB 123669
แบบบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 46.48 KB 123586
แบบบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.56 KB 123610
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 (9 พ.ค. 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 351.5 KB 123445
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.19 KB 123637
กรอบนโยบาย สพป.นนทบุรี เขต 2 Word Document ขนาดไฟล์ 342 KB 123321
วิสัยทัศน์-กลยุทธ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 31.02 KB 123463
แบบประเมินโครงการปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.02 KB 123548
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.53 KB 123455
>หลักสูตรต้านทุจริต 123639
>คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.1-ป.6 123537
วิสัยทัศน์-กลยุทธ์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 123297
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 123521
>อบรมทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 123530
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 123678
ตัวอย่างโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 123465
รายงานผลการประเมินตนเอง(Self-Study Report:SSR) Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 124167
>หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 123552
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 123213
แบบบันทึกข้อความซื้อวัสดุโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 123650
SAR ปีการศึกษา 2559 ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 123386
SAR ปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.22 KB 123927
SAR ปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.32 KB 123263
SAR ปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.55 KB 123335
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.05 KB 123418
ผลงานดีเด่นของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.39 KB 123378
FOR TEST แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.5 KB 123217
FOR TEST แบบประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสำหรับประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.5 KB 123588
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 154 KB 123214
แบบประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสำหรับประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.5 KB 123530
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.65 KB 123656