ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร โดยใช้ แบบฝึกทักษะการเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.42 KB 61938
SAR ปีการศึกษา 2563 80571
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.64 KB 80570
รายงานผลการประเมิน สมศ.รอบ 4 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.08 KB 82536
แบบบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 46.48 KB 82488
แบบบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.56 KB 82508
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 (9 พ.ค. 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 351.5 KB 82332
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.19 KB 82531
กรอบนโยบาย สพป.นนทบุรี เขต 2 Word Document ขนาดไฟล์ 342 KB 82210
วิสัยทัศน์-กลยุทธ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 31.02 KB 82362
แบบประเมินโครงการปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.02 KB 82442
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.53 KB 82359
หลักสูตรต้านทุจริต 82540
คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.1-ป.6 82433
วิสัยทัศน์-กลยุทธ์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 82202
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 82417
อบรมทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 82434
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 82535
ตัวอย่างโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 82342
รายงานผลการประเมินตนเอง(Self-Study Report:SSR) Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 82422
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 82450
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 82116
แบบบันทึกข้อความซื้อวัสดุโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 82549
SAR ปีการศึกษา 2559 ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 82257
SAR ปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.22 KB 82351
SAR ปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.32 KB 82161
SAR ปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.55 KB 82213
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.05 KB 82311
ผลงานดีเด่นของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.39 KB 82221
FOR TEST แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.5 KB 82112
FOR TEST แบบประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสำหรับประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.5 KB 82490
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 154 KB 82116
แบบประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสำหรับประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.5 KB 82430
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.65 KB 82542