คณะผู้บริหาร

นางผุสดี หวายนำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา