คณะผู้บริหาร

นางผุสดี หวายนำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรทิพย์ ศรีสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา