กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณี สุประดิษฐ์ศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรางคณา จันทร์ต๊ะ
ครู คศ.3

นางสายทิพย์ มาลา
ครู คศ.3

นางสาวศิริวรรณ จันทร์แสงกุล
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี เลิศพรเกษม
ครู คศ.2

นายทิวา บุญใส
ครูผู้ช่วย