กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณี สุประดิษฐ์ศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรางคณา ประเสริฐวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพิศวง มาเมือง
ครู คศ.3

นางสายทิพย์ มาลา
ครู คศ.3

นางสาวศิริวรรณ จันทร์แสงกุล
ครูผู้ช่วย