กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณี สุประดิษฐ์ศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสายทิพย์ มาลา
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี เลิศพรเกษม
ครู คศ.2

นางศิริวรรณ สิริสินวัชรกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายทิวา บุญใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดาวัลย์ สิงคะเณย์
ครูผู้ช่วย