กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวีระชัย สีทาน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวันเพ็ญ บุญนัดดา
ครู คศ.3

นางธวัลรัตน์ นพคุณ
ครู คศ.3

นางสาววิไลวรรณ เกตุสิทธิ์
ครู คศ.2

นายเศรษฐชัย เด่นเหมือนวงศ์
ครู คศ.3