กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมินรญา ทองรูปพรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลวรรณ เกตุสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาววิชุดา บุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นายขวัญชัย ประดิษฐ์ศักดื์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1