กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมินรญา ทองรูปพรรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววิไลวรรณ เกตุสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววิรากร มนรัตน์
ครู

นางสาววิชุดา บุญเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายชูศักดิ์ อาจหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3