กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีรยุทธ์ พงศ์เกื้อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริพรรณ กาญจนพล
ครู คศ.3

นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ
ครู คศ.1

นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์สอน
ครูผู้ช่วย