กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีรยุทธ์ พงศ์เกื้อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ
ครู คศ.1

นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์สอน
ครู คศ.1