กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีรยุทธ์ พงศ์เกื้อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์สอน
ครู คศ.1