กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีชัด คงคืน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนิภาพร ไปดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายขวัญชัย ประดิษฐ์ศักดื์
ครูอัตราจ้าง

นางสาว สุธิตา เพิ่มพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกัลญาภรณ์ สีหราช
ครูอัตราจ้าง