กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาพร ไปดี
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีชัด คงคืน
ครู คศ.1

นายภานุรุจ ทันสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 095-5365636
อีเมล์ : supermancru@hotmail.com