กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิศมัย จันทนมัฏฐะ
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีชัด คงคืน
ครู คศ.1

นางวาสิตา สร้อยแสวง
ครู คศ.3