กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีชัด คงคืน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภานุรุจ ทันสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2