กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายถาวร โสมโมรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโชคชัย กู้สกุลชัยธรรม
ครูผู้ช่วย