กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายถาวร โสมโมรา
ครู คศ.2

นางสาวพวงบุปผา สมัครกสิกิจ
ครูอัตราจ้าง