กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพวงบุปผา สมัครกสิกิจ
ครูอัตราจ้าง