กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอธิชล บุญหนุน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายโชคชัย กู้สกุลชัยธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายภานุศักดิ์ พลยามา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุรพล จันใบเล็ก
ครูอัตราจ้าง