กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอธิชล อาสาสันติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบัวลิน กล้ากสิกิจ
ครู คศ.3

นายสุรพล จันใบเล็ก
ครูอัตราจ้าง

นายผไท สถิรคุณ
ครูผู้ช่วย