กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอธิชล อาสาสันติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบัวลิน กล้ากสิกิจ
ครู คศ.3

นายสุรพล จันใบเล็ก
ครูอัตราจ้าง