กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทิพรัตน์ เสมสันทัด
ครู คศ.3

นางสาวพัชมน ร่มโพธิ์เย็น
ครูอัตราจ้าง

นางพัชรี แจ่มพิศ
ครู คศ.2