กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววรางคณา จันทร์ต๊ะ
ครู คศ.3

นางธวัลรัตน์ นพคุณ
ครู คศ.3

นางสาวพัชมน ร่มโพธิ์เย็น
ครูอัตราจ้าง