กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพัชรี แจ่มพิศ
ครู คศ.2

นางสาวพัชมน ร่มโพธิ์เย็น
ครูอัตราจ้าง