กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววรางคณา จันทร์ต๊ะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพัชมน ร่มโพธิ์เย็น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1