กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปาจรีย์ นาควัชระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวประภัสสร พันชะฎา
ครู คศ.2

นางสาวลดาพร กงพาน
ครูผู้ช่วย

MS.Edelisa C.Berganio
ครูอัตราจ้าง

Mr.Augustos Padilla
ครูอัตราจ้าง

Miss Rhodora T. Tanaquin
ครูอัตราจ้าง

Miss Zenneth Ann Dacwag
ครูอัตราจ้าง