กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายทิวากร เลาหสิงห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิวาพร รัตนพันธ์
ครู คศ.3

นางปาจรีย์ นาควัชระ
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ
ครู คศ.2

Mr.Malon C. Calimag
ครู อบจ.