กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายทิวากร เลาหสิงห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิวาพร รัตนพันธ์
ครู คศ.3

นางปาจรีย์ นาควัชระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

Mr.Malon C. Calimag
ครู อบจ.