กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายทิวากร เลาหสิงห์
ครู คศ.2

นางปาจรีย์ นาควัชระ
ครู คศ.1

Mr.Malon C. Calimag
ครู อบจ.