กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปาจรีย์ นาควัชระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภัสสร พันชะฎา
ครู คศ.2

นางสาวลดาพร กงพาน
ครูผู้ช่วย

MS.Edelisa C.Berganio
ครูอัตราจ้าง