ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,14:49  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี แจ่มพิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,16:02  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษ ชุด The Five Virtues for Life สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,08:49  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญเงิน OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,17:25  อ่าน 951 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2560,11:30  อ่าน 577 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:15  อ่าน 616 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี แจ่มพิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:05  อ่าน 546 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:03  อ่าน 747 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,12:46  อ่าน 535 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,12:21  อ่าน 552 ครั้ง
รายละเอียด..