ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล จ้อยใบ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2520 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายชาย สุขห่วง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายนรากร ไหลหรั่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคดี วิหคเหิร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย บำรุงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางผุสดี หวายนำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมจิตร รอดเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน