ปฐมวัย

นางกนกทิพย์ บินเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ครู คศ.1

นางทิวาวรรณ บุญประสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวิจิตร วรรณการโสภณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวกุหลาบ สุดดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางภควรรณ ลักษณาเจริญ
ครูอัตราจ้าง