ปฐมวัย

นางกนกทิพย์ บินเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ครู คศ.1

นางทิวาวรรณ บุญประสม
ครูผู้ช่วย

นางวิจิตร วรรณการโสภณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกุหลาบ สุดดี
ครูอัตราจ้าง

นางภควรรณ ลักษณาเจริญ
ครูอัตราจ้าง